Tia portal requires .NET 3.5 SP1. Please enable .NET 3.5 SP1 on this PC

Lỗi tia portal requires .NET 3.5 SP1
Nguyên nhân​
  • Bạn chưa cài Net 3.5 cho máy tính
Cách xử lý​

Tiến hành cài đặt Net 3.5 cho máy tính (tham khảo video sau)

Video hướng dẫn dự phòng: https://drive.google.com/file/d/1N2hkEOpOX2iWcASoOcbGuu06DmDrgiHh/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.